Всеукраїнська премія “Диво-Дитина” нагородить херсонських дітлахів.

У бе­рез­ні 2018 ро­ку Все­ук­ра­їнсь­ка пре­мія «Ди­во-Ди­ти­на» бу­де свят­ку­ва­ти свій 10-річ­ний юві­лей та на­го­род­жу­ва­ти­ме найоб­да­ро­ва­ні­ших та най­та­ла­но­ви­ті­ших ді­тей Ук­ра­їни. Про це йдеть­ся на офі­цій­но­му сай­ті пре­мії «Ди­во-Ди­ти­на».

До учас­ті зап­ро­шу­ють­ся ді­ти з усі­єї кра­їни ві­ком від 4 до 13 ро­ків. Пре­мія має кіль­ка но­мі­на­цій: «Най­ро­зум­ні­ша ди­ти­на»; «Най­твор­ча ди­ти­на»; «Най­спор­тивні­ша ди­ти­на»; «Най­ди­во­виж­ні­ша ди­ти­на»; «Най­ге­ро­їч­ні­ша ди­ти­на». Вру­ча­єть­ся во­на на ос­но­ві ек­спертної оцін­ки та за вста­нов­ле­ни­ми но­мі­на­ці­ями тим ді­тям, які ма­ють до­сяг­нення у на­уці, спор­ті, мис­тец­тві; уні­каль­ні ро­зу­мо­ві або фі­зич­ні здіб­ності; ді­тям-ря­тів­ни­кам.

Що­річ­но у пре­мії бе­руть участь близь­ко 3000 та­ла­но­ви­тих та об­да­ро­ва­них ді­тей із усіх об­ластей Ук­ра­їни.

Пре­мія «Ди­во-Ди­ти­на» про­хо­дить за під­трим­ки Ка­бі­не­ту Мі­ніс­трів Ук­ра­їни, Ки­ївсь­кої місь­кої дер­жавної ад­мі­ніс­тра­ції, Мі­ніс­терс­тва куль­ту­ри Ук­ра­їни, Мі­ніс­терс­тва ос­ві­ти і на­уки Ук­ра­їни, Мі­ніс­терс­тва мо­ло­ді та спор­ту Ук­ра­їни, Мі­ніс­терс­тва со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ук­ра­їни, Дер­жавної служ­би Ук­ра­їни з над­зви­чай­них си­ту­ацій, Дер­жавно­го ко­мі­те­ту те­ле­ба­чен­ня і ра­ді­омов­лення Ук­ра­їни та об­ласних дер­жавних ад­мі­ніс­тра­цій.

Цього­річ де­ся­та юві­лей­на пре­мія уро­чис­то від­бу­деть­ся за учас­тю су­пер­зі­рок та най­ві­до­мі­ших пред­став­ни­ків мис­тец­тва, на­уки та спор­ту, які бу­дуть у якос­ті чле­нів жу­рі та на­го­род­жу­ючих. Та­кож бу­дуть збіль­ше­ні гро­шо­ві пре­мії та по­да­рун­ки для фі­на­ліс­тів та пе­ре­мож­ців.

Пе­ре­лік не­об­хідних для по­да­чі до­ку­мен­тів: ко­пія сві­доц­тва про на­род­ження ди­ти­ни; ан­ке­та учас­ни­ка (мож­на за­ван­та­жи­ти на сай­ті ор­га­ні­за­то­рів); до­ку­мен­ти, що під­тверджу­ють до­сяг­нення ди­ти­ни (дип­ло­ми, гра­мо­ти, сер­ти­фі­ка­ти, фо­то, ві­део, стат­ті та ін­ше). За­яки прий­ма­ють­ся до 20 бе­рез­ня 2018 ро­ку.

З більш де­таль­ною ін­форма­ці­єю мож­на оз­найоми­ти­ся на сай­ті премії www.divo-dutuna.com, про­чи­тав­ши по­ло­жен­ня про про­ве­ден­ня пре­мії або за те­ле­фо­ном (044) 490-92-63.

 

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment