Про затвердження Порядку організації в обласній державній адміністрації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами

З метою забезпечення виконання антикорупційного законодавства, відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», враховуючи Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 липня 2017 року № 286 (зі змінами), керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 25, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити Порядок організації в обласній державній адміністрації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами (додається).

2. Заступникам голови обласної державної адміністрації, керівнику апарату та керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації забезпечити ознайомлення підпорядкованих працівників із вказаним Порядком.

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова обласної

державної адміністрації А.ГОРДЄЄВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

28.12.2018 № 971

 

ПОРЯДОК

організації в обласній державній адміністрації

роботи з повідомленнями про корупцію,

внесеними викривачами

I. Загальні положення

Цей Порядок визначає організацію роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами до обласної державної адміністрації (далі – Порядок).

Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), «Про інформацію».

Обласна державна адміністрація забезпечує умови для належного прийняття повідомлень про порушення вимог Закону, зокрема через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт обласної державної адміністрації, засоби електронного зв’язку.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути подане викривачем без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог Закону та порядок їх розгляду визначаються статтею 53 Закону.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Посадові особи обласної державної адміністрації, апарату та її структурних підрозділів, у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками, зобов’язані у межах повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення відповідно до статті 65 Закону.

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень, перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які Законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність, підслідність кримінальних правопорушень визначені у додатках 1, 2 Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 липня 2017 року № 286 (зі змінами).

Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону в обласній державній адміністрації здійснюється сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (далі – Сектор).

II. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями Організація роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону в

обласній державній адміністрації здійснюється на таких засадах:

1) знання та обізнаність: інформування про можливість подати повідомлення та повноваження обласної державної адміністрації щодо його розгляду;

2) доступність: забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення, зручність процесу подання таких повідомлень;

3) довіра: інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів;

4) відповідальність: забезпечення керівництвом обласної державної адміністрації роботи з повідомленнями;

5) ефективність: реагування на випадки порушення вимог Закону;

6) прозорість: інформування викривачів про те, як розглядаються їхні повідомлення;

7) аналіз та вивчення: систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями.

Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону:

1) доброчесність: поведінка посадової особи обласної державної адміністрації має відповідати вимогам законодавства та загальновизнаним етичним нормам;

2) захист прав викривачів: посадові особи обласної державної адміністрації, які мають доступ до повідомлень, повинні враховувати ризики для викривачів, пов’язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону;

3) конфіденційність: у процесі збору, використання та збереження інформації посадові особи обласної державної адміністрації повинні виконувати вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача;

4) зворотній зв’язок: підтримання зв’язку з викривачем, навіть якщо повідомлення подано анонімно;

5) неупередженість: повідомлення розглядається по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати в результаті попередніх контактів викривача з обласною державною адміністрацією;

6) об’єктивність: одержаній при розгляді повідомлення інформації дається повна та об’єктивна оцінка;

7) рівність: забезпечується однакове ставлення до всіх викривачів незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

III. Організація роботи з повідомленнями

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Повідомлення можуть прийматися:

1) поштою на адресу обласної державної адміністрації: пл. Свободи, 1,

м. Херсон, 73003;

2) через офіційний веб-сайт обласної державної адміністрації: www.khoda.gov.ua;

3) засобами електронного зв’язку шляхом направлення повідомлення електронною поштою на адресу: stopkorupciya@khoda.gov.ua (зразок повідомлення розміщується на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у банері «Протидія корупції та злочинності»)

4) під час проведення особистого прийому голови обласної державної адміністрації та його заступників згідно із затвердженим графіком;

5) через безкоштовну «гарячу» телефонну лінію голови обласної державної адміністрації (державна установа «Херсонський обласний контактний центр»): тел. 0800504077.

Сектор здійснює приймання усних повідомлень у будні дні з 8.30 до 11.30 та з 14.00 до 16.00 за тел. (0552) 26-60-26.

З метою ефективного приймання повідомлень у телефонному режимі уповноваженою особою Сектора складається опитувальний лист (додаток 1).

IV. Механізм роботи з повідомленнями

Реєстрація повідомлення про порушення вимог Закону є початком офіційного процесу роботи з таким повідомленням.

Повідомлення, яке надійшло поштою безпосередньо від викривача як звернення, у тому числі під час особистого прийому посадовими особами обласної державної адміністрації, реєструється працівником відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної адміністрації згідно із Законом України «Про звернення громадян».

Реєстрацію повідомлень, які надійшли до Сектора через засоби електронного зв’язку, веб-сайт обласної державної адміністрації та під час особистого прийому уповноваженого Сектора, здійснює уповноважена особа Сектору.

Усі повідомлення реєструються в журналі обліку повідомлень про корупцію, внесених викривачами (додаток 2). При анонімності повідомлень у відповідних графах журналу робиться позначка «Анонімно».

При надходженні повідомлення про порушення Закону завідувач Сектора не пізніше наступного робочого дня повідомляє про такий факт голову обласної державної адміністрації, який вирішує питання щодо проведення перевірки інформації, викладеної у ньому.

До розгляду повідомлень, крім уповноважених осіб Сектора, можуть долучатися інші працівники обласної державної адміністрації, до компетенції яких належить вирішення питання, порушеного у повідомленні.

Для забезпечення чітких та узгоджених дій щодо розгляду повідомлення уповноважена особа Сектора користується наведеною у додатку 4 до Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 липня 2017 року № 286, Схемою стандартної процедури розгляду таких повідомлень, яка складається з таких етапів:

1) з’ясувати, чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам Закону;

2) якщо не відповідає, тоді за анонімним повідомленням Сектор інформує про це голову обласної державної адміністрації, а за неанонімним повідомленням – повідомляє викривачу;

3) якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону, необхідно:

– з’ясувати, чи є наведені у повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону предметом розгляду обласної державної адміністрації. Якщо це виходить за межі повноважень обласної державної адміністрації, таке повідомлення надсилається для розгляду до відповідного спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. За неанонімним повідомленням про це також повідомляється викривач;

– встановити, хто є суб’єктом імовірного вчинення порушення вимог Закону. У разі якщо суб’єктом є працівник апарату обласної державної адміністрації або структурного підрозділу обласної державної адміністрації, таке повідомлення підлягає перевірці, про результати якої інформується голова обласної державної адміністрації та керівник відповідного структурного підрозділу обласної державної адміністрації. За неанонімним повідомленням про це також необхідно повідомити викривачу.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону головою обласної державної адміністрації вживаються заходи щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків і притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також повідомляється спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. У разі надходження повідомлення викривача про переслідування його або його близьких осіб Сектором вживаються такі заходи:

– у разі отримання інформації про наявність загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривача або його близьких осіб необхідно звернутися до правоохоронних органів щодо застосування правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист викривача від протиправних посягань заходів, передбачених Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»;

– у разі отримання інформації про звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи піддання з боку керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозу таких заходів впливу щодо викривача або члена його сім’ї – здійснюється підготовка звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції.

По кожному отриманому на розгляд повідомленню необхідно формувати відповідну справу.

V. Повноваження посадових осіб, залучених до роботи з повідомленнями

Посадові особи обласної державної адміністрації, залучені до роботи з повідомленнями, мають відповідати професійним стандартам державного службовця та дотримуватися правил етичної поведінки.

Посадовим особам, залученим до процесу роботи з повідомленнями, забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, що міститься у повідомленні, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з прийняттям та розглядом повідомлення, крім випадків, встановлених законом.

Посадові особи Сектора забезпечують швидке реагування на повідомлення викривачів. Для прийняття рішень з метою оперативного розгляду повідомлень та для належного реагування на прояви порушення вимог Закону вже на ранніх етапах роботи з відповідним повідомленням посадові особи Сектора мають право:

1) отримувати від інших працівників обласної державної адміністрації:

– інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

– усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення перевірки повідомлень;

2) за погодженням з головою обласної державної адміністрації надсилати запити до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для проведення перевірки фактів, викладених у повідомленні.

Посадові особи обласної державної адміністрації, залучені до роботи з повідомленнями повинні проходити відповідні навчання з усіх питань, які стосуються розгляду повідомлень.

VI. Контроль за додержанням Порядку, проведення аналітичної та роз’яснювально-профілактичної роботи щодо розширення практики повідомлень

Контроль за додержанням визначених у цьому Порядку вимог щодо організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону здійснюється шляхом:

– постійного моніторингу виконання в обласній державній адміністрації вимог щодо організації роботи із повідомленнями;

– щоквартального розміщення інформації про результати розгляду повідомлень про порушення Закону на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у розділі «Протидія корупції та злочинності».

З метою проведення моніторингу виконання завдань у сфері запобігання корупції, передбачених Законом, Сектором здійснюється аналіз роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону.

Сектор систематично аналізує матеріали розгляду повідомлень, узагальнює їх результати, з’ясовує причини, що породжують повторні звернення викривачів. Про результати проведеного аналізу інформує голову обласної державної адміністрації.

Аналітичні матеріали, що не містять інформації з обмеженим доступом, та загальні результати роботи з повідомленнями розміщуються на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у розділі «Протидія корупції та злочинності».

Завідувач сектора з питань

запобігання та виявлення

корупції апарату обласної

державної адміністрації В.ЯЦИК

Додаток 1

до Порядку організації в обласній

державній адміністрації роботи з

повідомленнями про корупцію,

внесеними викривачами

Зразок опитувального листа

Перелік питань:

1) ПІП, контактна інформація: Ви готові надати нам свою контактну інформацію? Ця інформація не буде передаватись нікому без Вашої прямої згоди. Ви також можете залишитися анонімним, однак зауважте, що розгляд повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» часто вимагає додаткової інформації. Може виникнути необхідність зв’язатися з Вами, а це можливо тільки за умови наявності Вашої контактної інформації. Ім’я, прізвище, контактна інформація (номер телефону, електронна адреса), вид діяльності, стать, вік;

2) у чому Ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку;

3) чи стосується випадок електронних декларацій, конфлікту інтересів, порушень антикорупційних законів, іншого питання (спробуйте зазначити категорію)?

4) де і в якому районі чи місті стався випадок (область, місце, структурний підрозділ, державне підприємство)?

5) коли стався випадок (дата та час)?

6) коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?

7) чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви сказати, хто саме?

8) чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть злочинне діяння?

9) чи траплялися такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, які заходи були вжиті у зв’язку з ними?

10) чи надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином відповідним особам/організаціям була обіцяна або надавалася перевага?

11) чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?

12) чи надавалася інформація про зазначений вище випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?

13) чи бажаєте Ви щось додати?

Додаток 2

до Порядку організації в обласній

державній адміністрації роботи з

повідомленнями про корупцію,

внесеними викривачами

Журнал

обліку повідомлень про корупцію, внесених викривачами

з/п
Дата

надходження

повідомлення
Викривач

(ПІБ/найменування,

адреса, контакти, вихідні реєстраційні дані тощо)
Короткий зміст
Результати перевірки
Вжиті заходи за результатами перевірки
Примітка
1.

2.

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment