ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН роботи Чаплинської районної державної адміністрації на 2018 рік

І. Пріоритетні завдання з реалізації програми економічного, соціального та культурного розвитку району на 2018 рік

Керуючись програмою економічного, соціального та культурного розвитку Чаплинського району на 2018 рік:

 

1. В економічній політиці та фінансово-бюджетній сфері

– виконання Плану заходів, спрямованих на недопущення збиткової діяльності підприємств району у 2018 році;

– залучення інвестиційних ресурсів та впровадження інноваційних технологій у виробництво;

– збільшення кількості діючих малих підприємств;

– підвищення ефективності діяльності суб’єктів малого підприємництва;

– подання пропозицій стосовно удосконалення законодавчої та нормативної бази щодо створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва;

– повноцінне використання потенційних можливостей малого та середнього бізнесу шляхом збільшення надходжень до місцевих бюджетів від їх діяльності та питомої ваги малих підприємств у загальних обсягах реалізації продукції;

– впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності, планування діяльності з підготовки регуляторних актів, підготовка звітів про відстеження результативності та їх оприлюднення, перегляд діючих регуляторних актів, оприлюднення і публічне обговорення проектів регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу;

– забезпечення сталої роботи Центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації;

– удосконалення системи надання адміністративних послуг;

– стимулювання розвитку підприємництва в галузях, що забезпечують найвищу ефективність суспільного виробництва та його конкурентоспроможність завдяки використанню досягнень науково-технічного прогресу, ресурсозберігаючих технологій, випуску принципово нових видів продукції;

– здійснення заходів щодо функціонування навчальних центрів з підготовки підприємців серед безробітних при районному центрі зайнятості;

– забезпечення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів підприємництва;

– підвищення рівня інформаційно-ресурсного забезпечення підприємницької діяльності;

– забезпечення добросовісної конкуренції, створення умов щодо посилення захисту підприємців та споживачів від монопольних проявів, насамперед з боку суб’єктів господарювання природних монополій;

– стимулювання підприємств до створення систем управління якістю, довкіллям, безпечністю харчових продуктів, що сприятиме насиченню споживчого ринку району доброякісними товарами, послугами і, відповідно, захисту громадян від неякісної, небезпечної та фальсифікованої продукції;

– забезпечення реалізації державної цінової та тарифної політики, здійснення постійного контролю за формуванням, встановленням та застосуванням цін і тарифів суб’єктами господарювання шляхом здійснення моніторингу цінової ситуації на ринку товарів та послуг, здійснення оцінки ресурсного наповнення ринків товарами широкого вжитку, в тому числі продовольства, за рахунок власного виробництва та вжиття попереджувальних заходів щодо стабілізації цінової ситуації, у тому числі надання пропозицій щодо регулювання цін на деякі види продовольчих товарів;

– сприяння, в межах компетенції, створенню оптових та оптово-роздрібних ринків, сезонних торгівельних майданчиків з реалізації сільськогосподарської продукції, логістичного центру, мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

– забезпечення розвитку мережі підприємств торгівлі у відповідності з генеральними планами забудови населених пунктів та за погодженням з відповідними контролюючими органами і наглядовими державними органами;

– насичення споживчого ринку високоякісними товарами, передусім вітчизняного виробництва;

– проведення інформаційної роботи щодо висвітлення потенційних інвестиційних можливостей району серед вітчизняних та іноземних інвесторів, впровадження додаткових механізмів залучення інвестиційного капіталу, підвищення ефективності використання бюджетних та інвестиційних коштів, спрямованих на реалізацію проектів шляхом темпу зростання обсягу капітальних інвестицій.

 

2. У галузі агропромислового виробництва

– розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу на основі впровадження новітніх технологій та покращення культури землеробства:  удосконалення структури посівних площ та попередників зернових культур, придбання сільськогосподарської техніки, розвиток молочного скотарства, галузі свинарства, у приватному секторі птахівництва, бджільництва та інших галузей тваринництва;

– підвищення ефективності використання меліоративних систем, припинення та недопущення знищення об’єктів їх інженерної інфраструктури, відновлення, реконструкція та будівництво зрошувальної мережі;

– забезпечення продовольчої безпеки населення району;

– забезпечення темпів зростання виробництва валової продукції сільського господарства шляхом підвищення врожайності сільськогосподарських культур та зростання обсягів виробництва продукції тваринництва;

– формування сприятливого економічного середовища для інвестиційного розвитку агропромислового комплексу, сприяння розвитку мережі інфраструктури аграрного ринку на селі;

– створення інфраструктури зберігання, постачання та реалізації сільськогосподарської продукції на території району;

– відтворення поголів’я та збільшення виробництва основних видів продукції тваринництва;

– створення та розвиток мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

 

3. У галузі цивільного захисту населення і територій

– підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення сил оперативного реагування;

– підтримка працездатності та розвиток системи централізованого оповіщення населення, а також підтримання працездатності регіональної системи оповіщення;

– продовження накопичення районного матеріального резерву на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

– створення та поповнення місцевих резервів матеріальних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження;

– виконання попереджувальних заходів, пов’язаних із захистом населених пунктів району від затоплень поверхневими та підтоплення ґрунтовими водами;

– опрацювання органами місцевого самоврядування питань евакуаційних заходів;

– відновлення роботи пожежних гідрантів в селищах міського типу району;

– планування заходів з цивільного захисту та організації навчання з питань дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження;

– забезпечення своєчасної реалізації заходів, спрямованих на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізацію їх негативних наслідків, встановлення систем раннього виявлення аварій та оповіщення на об’єктах підвищеної небезпеки;

– створення та забезпечення роботи формувань (команд) місцевої пожежної охорони в населених пунктах району;

– здійснення контролю за станом техногенної небезпеки на промислових об’єктах району та організація постійного, обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування об’єктів підвищеної небезпеки;

– організація накопичення індивідуальних засобів захисту органів дихання та шкіри;

– продовження технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та приведення їх у належний стан;

– створення органами місцевого самоврядування структурних підрозділів з питань цивільного захисту.

 

4. У галузях промислово-транспортного комплексу, зв’язку,

будівництва та житлово-комунального господарства

– забезпечення 100-відсоткової оплати населенням житлово-комунальних послуг;

– забезпечення стабільної роботи житлово-комунальних підприємств та надання якісних житлово-комунальних послуг населенню району;

– підвищення рівня газифікації, шляхом забезпечення будівництва підвідних газопроводів до населених пунктів району;

– забезпечення електропостачанням споживачів району та розвитку альтернативних видів енергетики;

– збільшення в балансі споживання частки енергоресурсів, вироблених за рахунок упровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій;

– забезпечення розробки проектно-кошторисної документації на ремонт та реконструкції об’єктів промисловості, житлово-комунального господарства, соціально-культурної сфери, контролю та аналізу споживання енергетичних ресурсів у всіх сферах господарювання;

– забезпечення повного технічного обслуговування та експлуатації магістральних і розподільчих газових та електричних мереж;

– забезпечення поліпшення якості дорожньої транспортної інфраструктури на території району;

– поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг, шляхом розробки та впровадження планів-схем встановлення дорожніх знаків;

– забезпечення підвищення рівня якісного транспортного обслуговування населення;

– впровадження на території району телекомунікаційних проектів для підтримки інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури у сільській місцевості та розширення мережі пунктів доступу до мережі Інтернет в районі;

– забезпечення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій району засобами інформатизації і комп’ютеризації, передовими інформаційно-комунікаційними технологіями;

– розвиток комунальної газети у ринкових умовах, поліпшення її матеріально-технічної бази;

– створення нових стандартів у розробці і розповсюдженні інформаційно-презентаційних та іміджевих матеріалів про район;

– забезпечення споживачів питною водою належної якості, в достатній кількості, у тому числі, для поливу присадибних ділянок, зменшення втрати води на 1,5%;

– забезпечення поліпшення якості води у сільській місцевості;

– 100-відсоткове оснащення артезіанських свердловин засобами обліку води;

– продовження робіт із реконструкції очисних споруд (смт Чаплинка);

– проведення заходів по ліквідації стихійних сміттєзвалищ;

– утримання існуючих, розширення та створення нових територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

– технічне переоснащення виробничого комплексу на основі впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів;

– впровадження інноваційних проектів у сфері поводження з твердими побутовими відходами та завершення оформлення документів на право функціонування об’єктів поводження з відходами та впровадження централізованого вивозу ТПВ;

– поліпшення житлово-побутових умов в рамках програми індивідуального житлового будівництва на селі;

– поліпшення житлових і соціально-побутових умов сільського населення та підвищення рівня інженерного облаштування сіл;

– завершення розробки містобудівної документації підвідомчих населених пунктів  (генеральних планів, планів зонування, детальних планів територій);

– формування місцевих Фондів розвитку інфраструктури та їх наповнення;

– затвердження органами місцевого самоврядування нормативних актів у сфері благоустрою;

– виведення з комунальної власності об’єктів житлового фонду;

– виділення цільових коштів на розробку, оновлення та корегування містобудівної документації;

– створення умов для будівництва об’єктів промислового та громадського будівництва;

– створення фонду соціального та службового житла.

 

5. У соціальній сфері

– забезпечення залучення зареєстрованих безробітних громадян до участі в громадських роботах за видом (інформування населення про порядок отримання житловий субсидій та робота з документацією);

– забезпечення професійного навчання безробітних, в тому числі осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

– відпрацювання механізму об’єднання зусиль зацікавлених організацій стосовно профорієнтації різних верств населення, зокрема учнівської молоді;

– зменшення обсягів довготривалого безробіття;

– працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення на ринку праці (інвалідів, молоді, особливо випускників навчальних закладів, військовослужбовців, вивільнених за скороченням чисельності);

– запобігання необґрунтованій зовнішній та внутрішній міграції;

– недопущення заборгованості із виплат заробітної плати підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

– зниження частки працівників з рівнем заробітної плати нижче прожиткового мінімуму та забезпечення різниці заробітної плати між постійними працівниками та сезонними робочими;

– зростання номінальної середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника до рівня 3723,0 грн (темп зростання реальної заробітної плати  до 116,3 %);

– легалізація найманої праці та залучення інвесторів, нових підприємств до роботи в районі, для створення нових робочих місць;

– здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю та зайнятість, у тому числі в разі звільнення працівників, з метою забезпечення реалізації їх прав та гарантій;

– реалізація конституційного права громадян на соціальний захист;

– забезпечення якісного соціального обслуговування одиноких громадян та інвалідів територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

– забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортними путівками, направлення інвалідів на професійне навчання;

– координація роботи з організації надання населенню державних допомог та житлових субсидій;

– активізація роботи щодо реалізації і вдосконалення механізму контролю, запобігання перевитратам коштів, передбачених для виплат державних допомог;

– задоволення життєвих потреб ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років, поліпшення їх соціального захисту;

– залучення фахівців із соціальних питань виконавчих комітетів сільських і селищних рад до оформлення та передачі документів для призначення соціальних допомог мешканцям віддалених населених пунктів району;

– виявлення малозабезпечених сімей у сільській місцевості, які потребують державної підтримки у вигляді житлової субсидії та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг;

– забезпечення надання матеріальної допомоги переміщеним особам з окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;

– залучення спонсорської та волонтерської допомоги для надання соціальної підтримки громадянам, переміщеним з окупованої території та районів проведення антитерористичної операції;

– реалізація соціальної політики держави, спрямованої на подолання та запобігання бідності;

– забезпечення привітання громадян, яким виповнюється 100, 105, 110 років;

– забезпечення підтримки сімей, які з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід нижчий від рівня прожиткового мінімуму для сім’ї;

– здійснення заходів щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, запобігання та подолання дитячої безпритульності;

– надання соціальних послуг,  допомоги у відновленні документів,  працевлаштуванні бездомним особам та особам, звільненим з місць позбавлення волі;

– підвищення якості та оперативності обслуговування пенсіонерів, інших громадян в органах Пенсійного фонду України в області;

– призначення нових пенсій та проведення перерахунків з додержанням вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

– проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо залежності пенсії та соціальних виплат, гарантованих державою, від страхового стажу та розміру офіційної заробітної плати.

 

6. У гуманітарній сфері

– надання кваліфікованої допомоги потерпілим від торгівлі людьми та дієвої допомоги сім’ям, де існує реальна загроза або є факти вчинення насильства в сім’ї;

– забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно функціонуючу систему соціальних послуг;

– збільшення кількості осіб, охоплених інформаційно-просвітницькою роботою з питань підвищення рівня гендерної культури, та протидії торгівлі людьми і кількості молоді, залученої до проведення соціальних акцій з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики шкідливих звичок, ВІЛ/СНІДу;

– забезпечення дотримання прав дитини, створення умов для її благополучного зростання та виховання у колі здорової сім’ї;

– здійснення закупівлі послуг дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей;

– забезпечення не менше 50% дітей шкільного віку якісними послугами з оздоровлення та відпочинку, в першу чергу дітей, які потребують соціальної підтримки та уваги з боку держави;

– підвищення кваліфікації та професіоналізму медичних працівників району;

– поліпшення якості та доступності надання медичної допомоги населенню району;

– удосконалення кадрової політики шляхом підвищення частки лікарів загальної практики у загальній чисельності лікарів та поліпшення соціально-побутових умов медичних кадрів;

– зміцнення матеріально-технічної бази та впровадження нових технологій обслуговування;

– закупівля сучасного обладнання та апаратури для лікувально-профілактичних закладів району;

– проведення реконструкції, капітального та поточного ремонту лікувально-профілактичних закладів;

– забезпечення наявності в аптечній мережі та медичних установах району необхідної кількості препаратів для профілактики і лікування грипу та інших вірусних інфекцій;

– впровадження та розширення сучасних лікувально-діагностичних технологій по виявленню і лікуванню захворювань, що визначають рівень загальної захворюваності та смертності в області;

– проведення інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

– забезпечення пільгової категорії населення необхідною медичною допомогою на пільгових умовах;

– підготовка до створення територіальних медичних округів та реформування вторинної медичної допомоги;

– створення умов для здобуття якісної дошкільної освіти та запровадження новітніх технологій, збільшення питомої ваги дітей дошкільного віку, охоплених дошкільною освітою;

– модернізація навчально-методичної та матеріально-технічної бази шкіл з урахуванням вимог нових Державних стандартів освіти (придбання комп’ютерної техніки, обладнання для навчальних кабінетів природничих дисциплін та обслуговуючої праці);

– підвищення професійної компетентності педагогів у міжкурсовий період;

– створення єдиного інформаційно-освітнього простору району на основі програмових засобів ДІСО та «Моя школа»;

– забезпечення функціонування дистанційної школи «Обдарованість»;

– проведення термомодернізації та реконструкції системи опалення будівель Хлібодарівського НВК;

– покращення матеріально-технічної бази для виконання навчальних програм із фізичної культури шляхом придбання спортивного інвентаря та реконструкції гімнастичних містечок;

– забезпечення збереження національних традицій та звичаїв, розвитку творчого потенціалу та культурного простору району;

– поліпшення матеріальної бази закладів культури і мистецтва та їх технічного оснащення;

– забезпечення якісно нового змісту роботи бібліотек для повноцінного задоволення інформаційних потреб населення;

– підтримка професійного мистецтва;

– активізація участі громадських організацій національних спільнот у соціально-культурному житті району;

– зменшення кількості бездоглядних дітей;

– сприяння виконкомам сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад в здійсненні функцій щодо захисту прав дітей;

– забезпечення виділення коштів (при формуванні бюджетів сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад) на виконання заходів районної комплексної програми щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини в Чаплинському районі Херсонської області на період до 2022 року.

 

7. У внутрішньо-політичній діяльності

– забезпечення широкого інформування населення з питань розвитку громадянського суспільства та налагодження соціального партнерства;

– активізація участі об’єднань громадян у процесі надання населенню соціальних послуг, збільшення кількості легалізованих громадських організацій;

– забезпечення публічності й відкритості у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;

– підвищення результативності роботи консультативно-дорадчих органів при місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

– широке впровадження механізму консультацій з громадськістю під час розробки та реалізації управлінських рішень;

– забезпечення координації та узгодження дій місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо розвитку громадянського суспільства в районі;

– підвищення фахового рівня державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування у сфері громадянського суспільства;

– підготовка на основі поданих оперативних матеріалів управлінь і відділів районної державної адміністрації, виконавчих комітетів сільських, селищних рад експрес-інформації про основні події соціально-економічного та громадсько-політичного життя району для управління інформаційної політики обласної державної адміністрації і розміщення їх на веб-сайтах обласної та районної державних адміністрацій;

– проведення Єдиних днів інформування населення району з питань висвітлення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, обласної та районної державних адміністрацій, їх структурних підрозділів з вирішення важливих проблем держави, області та району;

– підготовка матеріалів про діяльність районної державної адміністрації, її управлінь та відділів для широкого висвітлення в засобах масової інформації;

– проведення соціологічних досліджень з метою вивчення думки громади з основних питань соціально-економічного та політичного життя району, області, держави;

– організація взаємодії органів виконавчої влади району із суб’єктами політичного, громадського, конфесійного процесу;

– забезпечення громадсько-політичного аналізу і проектування, в т.ч. стану інформаційного простору.

 

ІІ. Питання для розгляду на сесіях районної ради

– звіт про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Чаплинського району за 2017 рік;

відповідальний за підготовку:

Малюк С.Л.
– звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік;

відповідальний за підготовку:

Кобець В.О.
– звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року;

відповідальний за підготовку:

Кобець В.О.
– звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2018 року;

відповідальний за підготовку:

Кобець В.О.
– звіт про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Чаплинського району за І півріччя 2018 року;

відповідальний за підготовку:

Малюк С.Л.
– звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року;

відповідальний за підготовку:

Кобець В.О.
– про районний бюджет на 2019 рік;

відповідальний за підготовку:

Кобець В.О.
– про програму економічного, соціального та культурного розвитку Чаплинського району на 2019 рік.

відповідальний за підготовку:

Малюк С.Л.
Ш. Основні питання для розгляду на засіданнях колегії районної

державної адміністрації

 

Січень

1. Про роботу по виконанню у районі актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій та стан виконавської дисципліни за підсумками 2017 року.

Відповідальні: Білоущенко Н.В., Данилова С.О.

2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 2017 рік в районній державній адміністрації та виконавчих органах місцевого самоврядування.

Відповідальні: Білоущенко Н.В., Данилова С.О.

3. Про флюорографічне обстеження населення і забезпечення плану комплектування в районі донорських кадрів у 2018 році та підсумки зазначеної роботи  за 2017 рік.

Відповідальні: Дрозд К.М., Козаченко Н.В.

4. Про стан виконання районних програм:

– поводження з відходами в Чаплинському  районі до 2020 року;

– індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2018 роки;

Відповідальна: Свіргоцька Т.І.

5. Про звіт щодо виконання районної комплексної програми реалізації Конвенції ООН про права дитини до 2022 року за 2017 рік.

Відповідальний: Жогло В.В.

6. Про виконання районних програм:

– поводження з відходами в Чаплинському районі до 2020 року;

– індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2016-2018 роки;

– з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та пошуку і впорядкування поховань жертв війни на 2013-2017 роки.

Відповідальна: Свіргоцька Т.І.

7. Про виконання районної комплексної програми матеріально-технічного забезпечення призову, приписної кампанії, мобілізаційних заходів та заходів територіальної оборони на 2017 рік.

Відповідальні: Гайдашенко С.Д., Буснюк В.В.

 

Лютий

1. Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Чаплинського району на 2017 рік.

Відповідальний: Малюк С.Л.

2. Про виконання бюджету району за 2017 рік.

Відповідальний: Кобець В.О.

3. Про стан розрахунків за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги в районі.

Відповідальна: Свіргоцька Т.І.

4. Про стан підготовки агропромислового комплексу району до проведення весняно-польових робіт у 2018 році.

Відповідальний: Кодинський П.П.

5. Про діяльність виконавчого комітету Преображенської сільської ради по виконанню делегованих повноважень за 2017 рік.

Відповідальні: Артюшенко В.М., Кодинська Т.І., керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

6. Про стан призначення житлових субсидій.

Відповідальна: Дрозд К.М.

7. Про звіт начальника управління соціального захисту населення районної державної адміністрації щодо діяльності підрозділу за результатами 2017 року.

Відповідальна: Дрозд К.М.

 

 

Березень

1. Про соціальний захист учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

Відповідальна: Дрозд К.М.

2. Про хід виконання районної програми «Питна вода Херсонщини» на 2011-2020 роки та стан водозабезпечення населених пунктів району.

Відповідальна: Свіргоцька Т.І.

3. Про діяльність виконавчого комітету Хлібодарівської сільської ради по виконанню делегованих повноважень за 2017 рік.

Відповідальні: Домбровська Т.В., Кодинська Т.І., керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 

Квітень

1. Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Чаплинського району на 2018 рік за І квартал 2018 року.

Відповідальний: Малюк С.Л.

2. Звіт про виконання бюджету району за І квартал 2018 року.

Відповідальний: Кобець В.О.

3. Про підсумки роботи підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери району в осінньо-зимовий період 2017/18 року та основні завдання на наступний осінньо-зимовий період 2018/19 року.

Відповідальна: Свіргоцька Т.І.

4. Про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах районної державної адміністрації, районних службах, виконавчих органах місцевого самоврядування по реалізації контрольних документів за підсумками І кварталу 2018 року.

Відповідальна: Данилова С.О.

 

Травень

1. Про заходи щодо охорони врожаю зернових та грубих кормів від пожеж у 2018 році.

Відповідальний: Кодинський П.П.

2. Про організацію відпочинку і оздоровлення дітей та підлітків району влітку 2018 року.

Відповідальні: Дрозд К.М., Алісєєва А.Ю.

 

 

 

Червень

1. Про готовність сільськогосподарських підприємств та господарств району до збирання ранніх зернових культур у 2018 році.

Відповідальний: Кодинський П.П.

2. Про звіт начальника служби у справах дітей районної державної адміністрації щодо діяльності у сфері захисту прав дітей за результатами першого півріччя 2018 року.

Відповідальний: Жогло В.В.

 

Липень

1. Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Чаплинського району на 2018 рік за перше півріччя 2018 року.

Відповідальний: Малюк С.Л.

2. Про виконання бюджету району за перше півріччя 2018 року.

Відповідальний: Кобець В.О.

3. Про роботу по виконанню в районі актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій за підсумками першого півріччя 2018 року.

Відповідальна: Данилова С.О.

4. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за перше півріччя 2018 року в районній державній адміністрації та виконавчих органах місцевого самоврядування.

Відповідальна: Данилова С.О.

5. Про забезпечення реалізації Закону України від 10 грудня 2016 року № 889 «Про державну службу» у першому півріччі 2018 року.
Відповідальна: Кодинська Т.І.

6. Про стан виконання районних програм:

– розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2019 роки;

Відповідальна: Алісєєва А.Ю.

– програми поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей  похилого віку та інвалідів  на 2015-2019 роки.

Відповідальна: Дрозд К.М.

 

Серпень

1. Про готовність агропромислового комплексу району до посіву озимих культур під урожай 2019 року.

Відповідальний: Кодинський П.П.

2. Про стан підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період  2018/19 року.

Відповідальна: Свіргоцька Т.І.

3. Про готовність закладів освіти району до нового 2018/19 навчального року та опалювального сезону.

Відповідальна: Алісєєва А.Ю.

4. Про стан виконання районної цільової програми соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки.

Відповідальні: Дрозд К.М., Козаченко Н.В.

 

Вересень

1. Про готовність житлово-комунального господарства, об’єктів соціально-культурної сфери та господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року.

Відповідальна: Свіргоцька Т.І.

 

 

 

Жовтень

1. Про виконання програми економічного, соціального та культурного розвитку Чаплинського району на 2018 рік та районного бюджету за 9 місяців 2018 року.

Відповідальні: Малюк С.Л., Кобець В.О.

2. Про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах районної державної адміністрації, районних службах, виконавчих органах місцевого самоврядування по реалізації контрольних документів за підсумками ІІІ кварталу 2018 року.

Відповідальна: Данилова С.О.

3. Про підсумки організації відпочинку і оздоровлення дітей та підлітків району в 2018 році та стан виконання програми оздоровлення та відпочинку дітей влітку на період 2016-2020 років.

Відповідальні: Дрозд К.М., Алісєєва А.Ю.

 

Листопад

1. Про проект програми економічного, соціального та культурного розвитку Чаплинського району на 2019 рік.

Відповідальний: Малюк С.Л.

2. Про стан виконання районних програм:

– розробки містобудівної документації на 2016-2020 роки;

Відповідальний: начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації – головний архітектор

– розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2019 роки.

Відповідальна: Алісєєва А.Ю.

 

Грудень

1. Про проект районного бюджету на 2019 рік та прогноз районного бюджету на 2020-2021 роки.

Відповідальний: Кобець В.О.

2. Про забезпечення реалізації Закону України від 10 грудня 2016 року № 889 «Про державну службу» в районній державній адміністрації у другому півріччі 2018 року.

Відповідальна: Кодинська Т.І.

3. Про стан виконання районної програми розвитку газопостачання та газифікації Чаплинського району на період до 2020 року.

Відповідальна: Свіргоцька Т.І.

4. Про виконання районних програм:

– розвитку інформаційного простору Чаплинського району на 2017-2018 роки;

Відповідальний: Чухалов М.Г.

– «Розвиток людського капіталу Чаплинського району» на 2017-2018 роки;

Відповідальна: Алісєєва А.Ю.

– щодо запровадження матеріального стимулювання окремих колективів та громадян на 2017-2018 роки;

Відповідальна: Кодинська Т.І.

– розвитку архівної справи в районі на 2018 рік;

Відповідальна: Дорошенко Т.М.

– розвитку системи надання адміністративних послуг у Чаплинському районі на 2017-2018 роки;

Відповідальний: Ковалів М.І.

– організації допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку, ефективної реалізації державної політики у сфері національної безпеки, профілактики та боротьби зі злочинністю у Чаплинському районі на 2017-2018 роки;

Відповідальні: Сімаченко М.В., Буснюк В.В.

– комплексної – створення умов для покращення медичних послуг жителям району на 2017-2018 роки;

Відповідальні: Дрозд К.М., Козаченко Н.В.

– комплексної – матеріально-технічного забезпечення призову, приписної  кампанії, мобілізаційних заходів та заходів територіальної оборони на 2018 рік.

Відповідальні: Гайдашенко С.Д., Буснюк В.В.

 

ІV. Основні заходи організаційного та інформаційно-аналітичного                забезпечення виконання програми економічного і соціального                           розвитку Чаплинського району на 2016 рік

– здійснення контролю за ходом реалізації програми економічного, соціального та культурного розвитку Чаплинського району на 2017 рік;

щокварталу
перший заступник голови районної державної адміністрації, Малюк С.Л.
– забезпечення 100 % виплати орендної плати за земельні  та майнові паї;

щомісяця
Кодинський П.П.
– здійснення аналізу виконання доходної та видаткової частини районного бюджету та бюджету району;

щокварталу (щомісяця, до 15 числа)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Кобець В.О.
– забезпечення застосування положень Закону України «Про запобігання корупції»;

щокварталу
Білоущенко Н.В., Рудницька Н.М.
– забезпечення застосування положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

щокварталу
Білоущенко Н.В., Данилова С.О.
– забезпечення виконання завдань Президента України щодо створення умов для розвитку аграрного сектору району;

щокварталу
Кодинський П.П.
– організація участі виконавчих комітетів сільських, селищних рад у Всеукраїнському конкурсі проектів програм розвитку місцевого самоврядування;

щокварталу
перший заступник голови районної державної адміністрації, Білоущенко Н.В.
– забезпечення обліку та інвентаризації пільгової категорії громадян, внесення до Єдиного державного автоматизованого Реєстру інформації про осіб, які мають право на пільги;

протягом року
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– здійснення систематичного контролю за вартістю земельних ділянок державної власності та земельних паїв на території району;

протягом року
Кодинський П.П.
– організація участі підприємств району всіх форм власності у міжнародних та міжрегіональних виставках;

протягом року, в міру можливості
Кодинський П.П.
– проведення аналізу заборгованості населення за житлово-комунальні послуги, активізації претензійно-позовної роботи та стан розрахунків за спожиті енергоносії та природний газ;

щомісяця
Свіргоцька Т.І.
– забезпечення перевірки економічної обґрунтованості та моніторинг тарифів на житлово-комунальні послуги;

щомісяця
Свіргоцька Т.І.
– здійснення контролю щодо забезпечення безаварійної експлуатації газорозподільних мереж і споруд на них;

щомісяця,
(у разі потреби)
Свіргоцька Т.І.
– здійснення контролю за рівнем відшкодування економічно обґрунтованих витрат на виробництво житлово-комунальних послуг для населення та обсягами реалізації послуг;

щокварталу
Свіргоцька Т.І.
– здійснення контролю за щодо правильності: виплати пенсій пенсіонерам, які проживають в Комунальному закладі Херсонської обласної ради «Чаплинський геріатричний пансіонат»; нарахування доплат до пенсій згідно Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»; нарахування підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно ст. 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

щокварталу
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– проведення цільових та комплексних перевірок виконання на місцях актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади та розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій (згідно щоквартальних планів роботи);

щокварталу
перший заступник голови районної державної адміністрації, Білоущенко Н.В., члени робочої групи
– проведення аналізу розвитку земельних відносин і стану реалізації земельної реформи в районі;

щокварталу
Кодинський П.П.
– організація роботи районної комісії щодо підготовки господарського комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року;

ІІ-ІІІ квартали року
заступник голови районної державної адміністрації, Кодинський П.П.
– контроль за проведенням збирання врожаю, охорони праці та техніки безпеки, протипожежної безпеки;

ІІ-ІІІ квартали року
Кодинський П.П., Стремський І.А.
– проведення заходів по благоустрою, санітарній очистці населених пунктів району;

І-ІV квартали року

(березень-грудень)
Свіргоцька Т.І.
– організація забезпечення соціального захисту одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, інвалідів, бездомних від переохолодження у зимовий період 2018/19 року;

І, ІV квартал року                                                    (січень, лютий, грудень)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– контроль за поводженням з відходами в районі;

щомісяця
Свіргоцька Т.І.
– аналіз стану фінансування розрахунків по державній допомозі сім’ям з дітьми;

щомісяця
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– аналіз стану дитячої злочинності з метою впровадження системи відповідних профілактичних заходів  щодо декриміналізації дитячого середовища;

щомісяця
перший заступник голови районної державної адміністрації, Жогло В.В.
– надання консультаційної та практичної допомоги місцевим органам виконавчої влади щодо питань містобудування, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення;

щомісяця
Свіргоцька Т.І., Бислов Ю.Г.
– оприлюднення в засобах масової інформації розпоряджень голів обласної і районної державних адміністрацій та інших нормативних документів, які стосуються життєдіяльності населення району;

щомісяця
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– висвітлення в засобах масової інформації діяльності виконавчої влади та місцевого самоврядування;

щотижня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– підготовка оперативної інформації по виплаті заборгованості із заробітної плати;

щомісяця
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– аналіз оперативної інформації по закупівельних цінах на молоко, м’ясо, цін на борошно і хліб у розрізі підприємств переробної промисловості району;

щомісяця
перший заступник голови районної державної адміністрації, Малюк С.Л.
– контроль за виплатою заробітної плати не нижче встановленого законодавством мінімального рівня;

щотижня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– проведення моніторингу стану погашення заборгованості по заробітній платі;

протягом року

(у разі  потреби)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– здійснення контролю щодо: готовності підприємств паливно-енергетичного комплексу, об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19року;

щомісяця
Свіргоцька Т.І.
– оперативне інформування про хід сільськогосподарських робіт в районі;

протягом року, щодня
Кодинський П.П.
– організація проведення в містах області і районному центрі передсвяткових ярмарків продажу сільськогосподарської продукції;

протягом року

ІІІ-ІV квартали
Кодинський П.П.
– проведення моніторингу працевлаштування випускників навчальних закладів;

протягом року

(у разі потреби)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.
– засідання колегії районної державної адміністрації;

щомісяця
керівництво районної державної                    адміністрації, її структурні підрозділи
– наради з головами сільських рад, начальниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, районними службами, представниками ЗМІ з нагальних питань соціально-економічного розвитку району;

щомісяця
перший заступник голови районної державної адміністрації, Білоущенко Н.В.
– нарада з питань виконання соціально-економічної програми в розділі агропромислового комплексу за підсумками 2017 року;

лютий
Кодинський П.П.
– нарада про підсумки роботи галузі тваринництва за три місяці зимівлі 2017 – 2018 років, виконання заходів щодо нарощування поголів’я худоби і птиці;

березень
Кодинський П.П.
– нарада з питань забезпечення належного поводження з відходами в районі;

березень
Свіргоцька Т.І.
– нарада з питань організації та виконання заходів до Всесвітнього дня охорони праці;

квітень
Кодинський П.П.
– семінар-нарада з питань кормозаготівлі;

травень
Кодинський П.П.
– семінар-нарада з питань стрижки овець і шляхів реалізації вовни та ветеринарних обробок вівцепоголів’я;

травень
Кодинський П.П.
– нарада з питань підготовки до проведення збирання ранніх зернових та зернобобових культур;

червень
Кодинський П.П.
– нарада з питань готовності агропромислового комплексу району до посіву озимих культур під урожай 2019 року;

вересень
Кодинський П.П.
– семінар-нарада з питань осіменіння вівцематок;

вересень
Кодинський П.П.
– нарада з питань підготовки та відзначення Дня працівників сільського господарства;

жовтень
Кодинський П.П.
– районна комісія з питань евакуації;

щопівроку
Білоущенко Н.В.
– районна призовна комісія;

щопівроку
перший заступник голови районної державної адміністрації
– районна комісія з питань координації міжгалузевих відносин з метою недопущення безпідставного підвищення цін на продовольчі товари;

протягом року

(в разі необхідності)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Малюк С.Л.
– районна комісія з питань наповнення місцевих бюджетів та бюджету Пенсійного фонду України;

протягом року, щотижня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Кобець В.О.
– районна комісія з питань поводження з твердими побутовими відходами;

протягом року

(у разі необхідності)
Свіргоцька Т.І.
– районна комісія з питань контролю за здійсненням операції з металобрухтом;

протягом року

(у разі необхідності)
Малюк С.Л.

– районна міжвідомча комісія з питань забезпечення житлом військовослужбовців;

протягом року

(у разі необхідності)
заступник голови районної державної адміністрації, Буснюк В.В.
– районна комісія у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій;

протягом року

(у разі необхідності)
перший заступник голово районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.
– районна комісія з питань надання матеріальної допомоги ветеранам війни та праці, малозабезпеченим верствам населення, громадянам, які потрапили в скрутне  становище, за рахунок коштів районного бюджету;

протягом року

(у разі надходження заяв)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– районна комісія з питань врегулювання земельних відносин;

протягом року

(у разі надходження заяв)
Кодинський П.П.
– районна комісія з вирішення питань щодо здійснення соціально-медичної та соціально-трудової реабілітації військовослужбовців, які повертаються  із зони антитерористичної операції;

протягом кварталу

(у разі необхідності)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– районна комісія з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим чи внутрішньо переміщеним особам;

протягом кварталу

(у разі необхідності)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– районна комісія у справах альтернативної (невійськової) служби;

протягом кварталу

(у разі необхідності)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– районна постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

протягом року

(у разі необхідності)
Бислов Ю.Г.
– районна координаційна комісія з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі за державною програмою “Власний дім”;

протягом року

щомісяця (останній четвер)
Свіргоцька Т.І.
– державна надзвичайна протиепідемічна комісія;

протягом року

(у разі необхідності)
перший заступник голови районної державної адміністрації
– державна надзвичайна протиепізоотична комісія при районній державній адміністрації;

протягом року

лютий, травень, серпень, листопад
заступник голови районної державної адміністрації, Андрєєва Л.В.
– спостережна комісія;

щомісяця
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– інвентаризаційна комісія районної державної адміністрації;

протягом року

(у разі необхідності)
Білоущенко Н.В., Мальченко О.М.
– дисциплінарна комісія районної державної адміністрації з розгляду дисциплінарних справ;

протягом кварталу

(у разі необхідності)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Кодинська Т.І.
– постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян;

протягом року

щомісяця
Білоущенко Н.В., Данилова С.О.

– позаштатна постійно діюча військово-лікарська комісія;

протягом кварталу

(у разі  необхідності)
заступник голови районної державної адміністрації, Стефаненко І.В.
– робоча комісія з питань легалізації використання найманої праці;

протягом року

ІІ-ІІІ квартали
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– комісія з питань захисту прав дитини;

протягом року, щомісяця
перший заступник голови районної державної адміністрації, Жогло В.В.
– комісія з конкурсного відбору на зайняття вакантних посад державної служби;

протягом року

(у разі необхідності)
Білоущенко Н.В., Кодинська Т.І.

– комісія про надання статусу ветерана війни;

протягом року

(у разі необхідності)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– комісія по обстеженню будівель та споруд на предмет аварійності;

протягом року

( у разі необхідності)
начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації-головний архітектор
– комісія для організації заходів, пов’язаних із проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту) району;

протягом року

(у разі необхідності)
заступник голови районної державної адміністрації, Стремський І.А.
– комісія із встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;

протягом року

(у разі необхідності)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– комісія з розгляду заяв та документів одержувачів, вирішення інших питань щодо надання фінансової підтримки на розвиток в районі виноградарства, садівництва та хмелярства;

протягом року

(у разі необхідності)
Кодинський П.П.
– комісія з ефективного використання ріллі;

протягом року

(у разі необхідності)
Кодинський П.П.
– комісія з обстеження земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

протягом кварталу

(у разі необхідності)
Кодинський П.П.
– комісія з визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам;

протягом кварталу

(у разі необхідності)
Кодинський П.П.
– комісія по контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади;

протягом року

(у разі необхідності)
Білоущенко Н.В.

– комісія при районній державній адміністрації по перегляду заяв та скарг громадян з питань нарахування субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, призначення соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та надання пільг окремим категоріям громадян;

протягом року

(у разі необхідності)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– комісія з питань контролю за станом погашення заборгованості із виплати заробітної плати в районі;

протягом року

(у разі необхідності)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– координаційна рада з питань молодіжної політики;

протягом року

січень, квітень, липень, жовтень
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.
– координаційна рада у справах дітей районної державної адміністрації;

протягом року

березень, червень, вересень, грудень
перший заступник голови районної державної адміністрації, Жогло В.В.
– координаційна рада з питань культури і духовності;

протягом року

(у разі необхідності)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.
– районна координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції СНІДу;

протягом року

березень, червень, вересень, грудень
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– районна координаційна рада з питань безпеки дорожнього руху;

протягом року

березень, червень, вересень, грудень
заступник голови районної державної адміністрації, Буснюк В.В.
– молодіжна рада при районній державній адміністрації;

щокварталу

січень, квітень, липень, жовтень
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.
– районна міжвідомча рада з питань сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми;

протягом року

(березень, червень, вересень, грудень)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення;

протягом року

березень, червень, вересень, грудень
Білоущенко Н.В.

– районна рада з питань безпечної життєдіяльності населення;

протягом року
заступник голови районної державної адміністрації, Стремський І.А.
– координаційна рада органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

протягом року

щомісяця, 2-га середа
Білоущенко Н.В., Ракша Л.В.

– районна рада підприємців;

протягом року, щокварталу

перший заступник голови районної державної адміністрації, Малюк С.Л., Кравченко Г.М.
– районна рада з координації роботи щодо надання волонтерської та благодійної допомоги;

щопівроку
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– містобудівна рада;

протягом року

щомісяця (остання п’ятниця)
начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації – головний архітектор
– громадська рада при районній державній адміністрації;

протягом року

лютий, травень, серпень, листопад
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– рада інвесторів при районній державній адміністрації;

протягом року

(у разі необхідності)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Малюк С.Л.
– комітет щодо доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при районній державній адміністрації;

щопівроку
Свіргоцька Т.І.
–  робоча група з підготовки заходів щодо проведення адміністративно-територіальної реформи;

протягом року

(у разі  необхідності)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Малюк С.Л.
– робоча група з проведення упорядкування обліку юридичних осіб;

протягом року

(у разі необхідності)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Малюк С.Л.
– робоча група із запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади району;

протягом року

(у разі необхідності)
Білоущенко Н.В., Кодинська Т.І.

– робоча група із перегляду регуляторних актів районної державної адміністрації;

протягом року

(у разі  необхідності)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Малюк С.Л.
– робоча група по контролю за виконанням мобілізаційних завдань в районі;

протягом року

(у разі необхідності)
заступник голови районної державної адміністрації, Буснюк В.В.
– робоча група з підтримки та впровадження заходів щодо засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки;

протягом кварталу

(у разі  необхідності)
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– робоча група з питань упорядкування об’єктів торгівлі у вигляді тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

протягом року

(у разі необхідності)
заступник голови районної державної адміністрації
– робоча група з питань збереження полезахисних лісових смуг в районі;

протягом кварталу

(у разі необхідності)
Кодинський П.П.

– робоча група з питань підвищення ефективності земельних та трудових ресурсів в районі;

протягом кварталу

(у разі необхідності)
Кодинський П.П.

– робоча група для здійснення контролю за проведенням соціальних виплат  внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування;

протягом року

(у разі необхідності)
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М
– районна робоча група з питань підвищення ефективності використання меліоративних систем, припинення та недопущення знищення об’єктів їх інженерної інфраструктури;

протягом року

(у разі необхідності)
Кодинський П.П.
– районна робоча група з питань аналізу розрахунків населення за спожиті житлово-комунальні послуги та тарифної політики;

протягом року

щокварталу, до 15-го числа
Свіргоцька Т.І.
– районна робоча група з питань оздоровлення та відпочинку дітей загиблих учасників антитерористичної операції;

протягом року

ІІ-ІІІ квартали
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– міжвідомча робоча група з питань підготовки оздоровлення та відпочинку дітей району;

протягом року,

ІІ-ІІІ квартали
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– районна робоча група по здійсненню перевірки використання земельних паїв та земель державної власності;

протягом кварталу

(у разі необхідності)
Кодинський П.П.
– районна робоча група з питань здійснення контролю за використанням земель державної та комунальної власності;

щомісяця

перший заступник голови районної державної адміністрації,  Кодинський П.П.
– районна робоча група з питань підвищення ефективності земельних та трудових ресурсів;

щомісяця
перший заступник голови районної державної адміністрації,  Кодинський П.П.
– форуму місцевого розвитку;

протягом року
перший заступник голови районної державної адміністрації,  Білоущенко Н.В.
– районний штаб цивільного захисту щодо забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення та своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації;

протягом року

(у разі необхідності)
заступник голови районної державної адміністрації, Бислов Ю.Г.
– конференція педагогічних працівників району;

серпень
перший заступник голови районної державної адміністрації,  Алісєєва А.Ю.
– забезпечення проведення державного аудиту комп’ютерних програм, що використовуються в органах виконавчої влади, для вирішення проблеми використання неліцензійного програмного забезпечення;

протягом кварталу
Білоущенко Н.В., структурні підрозділи районної державної адміністрації та її апарату
– організація роботи по добору та направленню претендентів для вступу до Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів;

протягом року
Білоущенко Н.В., Кодинська Т.І.
– проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців районної державної адміністрації за підсумками роботи у 2018 році;

жовтень-грудень
Білоущенко Н.В., члени комісії
– організація проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

березень-квітень
Білоущенко Н.В., Кодинська Т.І.
– забезпечення своєчасного внесення пропозицій щодо присвоєння чергових рангів державним службовцям, які успішно відпрацювали на займаних посадах три роки, відповідно до статті 39 Закону України “Про державну службу” та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306;

протягом року
Білоущенко Н.В., Кодинська Т.І.
– підготовка матеріалів на нагородження до професійних і національних свят найкращих колективів та заслужених людей району;

протягом року
Білоущенко Н.В., Кодинська Т.І.
– забезпечення поздоровлення головою районної державної адміністрації населення району з нагоди державних та професійних свят;

протягом року
Білоущенко Н.В., Кодинська Т.І.
– здійснення аналізу роботи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій, утворених при районній державній адміністрації, та вжиття заходів щодо упорядкування їх діяльності;

І квартал року (січень)
Білоущенко Н.В., Кодинська Т.І.
– забезпечення моніторингу стану виконання структурними підрозділами районної державної адміністрації, районними службами в районі актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпоряджень і доручень голів обласної і районної державних адміністрацій, розгляд звернень і запитів народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

щомісяця
Білоущенко Н.В., Данилова С.О.
– інформування про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах районної державної адміністрації районних службах та результатів перевірок стану виконання в районі актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голів обласної і районної державних адміністрацій щодо поліпшення стану справ з виконання перевірених документів та зміцнення виконавської дисципліни;

щомісяця
Білоущенко Н.В., Данилова С.О.
– забезпечення організації особистого прийому громадян та за місцем їх проживання керівництвом районної державної адміністрації (згідно із затвердженим графіком);

щомісяця
Білоущенко Н.В., Данилова С.О.
– звітування начальників структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань роботи із зверненнями громадян на апаратній нараді при голові районної державної адміністрації (згідно окремого графіка);

щомісяця
Білоущенко Н.В., Данилова С.О.
– нарада-навчання для спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації та виконавчих комітетів сільських рад, на яких покладено роботу із зверненнями громадян;

лютий – березень
Білоущенко Н.В., Данилова С.О.
– координація роботи по наданню практичної і методичної допомоги виконавчим комітетам сільських рад, структурним підрозділам районної державної адміністрації з організаційно-кадрових питань, діловодства, контролю та здійснення організації виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів влади, розпоряджень і доручень голів обласної і районної державних адміністрацій (у відповідності з розподілом функціональних обов’язків);

щомісяця
Білоущенко Н.В., Кодинська Т.І., Данилова С.О., Добровольський В.О.
– надання практичної та методичної допомоги виконавчим комітетам сільських рад з питань виконання власних та делегованих повноважень;

щомісяця
перший заступник голови районної державної адміністрації,                                                                                    Білоущенко Н.В., структурні підрозділи районної державної адміністрації, її апарату, районні служби та управління
– перевірка органів місцевого самоврядування з питань здійснення ними  делегованих повноважень органів виконавчої влади у 2018 році;

щомісяця
перший заступник голови районної державної адміністрації, начальники структурних підрозділів районної  державної адміністрації
– проведення методичного Дня апарату районної державної адміністрації у виконавчих комітетах сільських рад, структурних підрозділах районної державної адміністрації (згідно окремих графіків);

щомісяця

Білоущенко Н.В., Кодинська Т.І., Данилова С.О., Добровольський В.О., Чухалов М.Г.
– вивчення стану роботи виконавчих  комітетів сільських рад і надання методичної допомоги (за результатами вивчення роботи – розгляд питання на засіданнях колегії районної державної адміністрації);

щомісяця
Білоущенко Н.В., структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації
– забезпечення участі керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних служб та виконавчих комітетів сільських рад в апаратних нарадах при голові районної державної адміністрації;

щотижня

(щопонеділка)
Білоущенко Н.В., Кодинська Т.І.
– забезпечення складання планів роботи районної державної адміністрації;

щокварталу

(щомісяця, щотижня)
Білоущенко Н.В., Кодинська Т.І.
– узгодження перспективних та поточних планів роботи з районною радою;

щокварталу

(щомісяця, щотижня)
Білоущенко Н.В., Кодинська Т.І.
– підготовка та оформлення необхідних документів щодо відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та Кабінету Міністрів України в установленому законом порядку кращих працівників району.

протягом року

(у разі необхідності)
Білоущенко Н.В., Кодинська Т.І.
V. Організація проведення державних та професійних свят,

інших культурно-мистецьких заходів

– Новорічне свято;

01 січня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю, Чухалов М.Г.
– Різдво Христове;

07 січня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю., Чухалов М.Г.
– Новий рік за старим стилем;

14 січня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю., Чухалов М.Г.
– Богоявлення Господнє. Водохреща;

19 січня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю., Чухалов М.Г.

– День Соборності України;

22 січня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю., Чухалов М.Г.
– Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту;

27 січня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г., Алісєєва А.Ю.
– День пам’яті героїв Крут;

29 січня
Білоущенко Н.В., Алісєєва А.Ю., Чухалов М.Г.
– День святого Валентина;

14 лютого
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.
– День вшанування учасників бойових дій на території інших держав;

15 лютого
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– Стрітення Господнє;

15 лютого
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– Міжнародний день рідної мови;

21 лютого
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.

– Міжнародний жіночий день;

08 березня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.
– День народження Т.Г. Шевченка – українського поета, художника, мислителя;

09 березня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.
– Шевченківські дні;

09-10 березня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.
– День землевпорядника;

10 березня
Кодинський П.П.
– День визволення міста Херсона від фашистських загарбників;

13 березня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– Всесвітній день захисту прав споживачів;

15 березня
заступник голови районної державної адміністрації, Андрєєва Л.В.
– День працівника податкової та митної справи України;

18 березня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Кобець В.О.
– День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення;

18 березня
Свіргоцька Т.І.
–  Всесвітній день Землі;

20 березня
Кодинський П.П.
– Міжнародний день лісів;

21 березня
Кодинський П.П.
– Всесвітній день водних ресурсів;

22 березня
заступник голови районної державної адміністрації
– Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз;

24 березня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– День Служби безпеки України;

25 березня
перший заступник голови районної державної адміністрації
– Міжнародний день театру;

27 березня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.
– Всесвітній день здоров’я;

07 квітня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Козаченко Н.В.
– Благовіщення Пресвятої Богородиці;

07 квітня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– Великдень. Світле Христове Воскресіння;

08  квітня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– 32-а  річниця аварії на ЧАЕС;

26 квітня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– Всесвітній день охорони праці;

28 квітня
заступник голови районної державної адміністрації, Кодинський П.П.
– Міжнародний день солідарності трудящих;

01 травня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
–   День пам’яті та примирення;

08 травня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– День Перемоги;

09 травня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю., Чухалов М.Г.
– День вишиванки;

17 травня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– День Європи в Україні;

20 травня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– День пам’яті жертв політичних репресій;

21 травня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– Трійця;

27 травня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– День прикордонника;

28 травня
керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації
– Свято останнього дзвоника;

31 травня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.
– Міжнародний день захисту дітей;

01 червня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.
– День працівників водного господарства;

04 червня
заступник голови районної державної адміністрації
– День журналіста;

06 червня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– День працівників легкої промисловості;

11 червня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Малюк С.Л.
– День медичного працівника;

18 червня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Козаченко Н.В.
– День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні;

22 червня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– День державної служби;

23 червня
Білоущенко Н.В., Кодинська Т.І.
– День молоді;

24 червня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.
– День Конституції України;

28 червня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– День архітектури України;

01 липня
головний архітектор районної державної адміністрації
– День працівників морського та річкового флоту;

01 липня
Білоущенко Н.В.
– Міжнародний день кооперативів;

07 липня
Малюк С.Л.
– День працівника природно-охоронної справи;

07 липня
Кодинський П.П.
–   День бухгалтера;

16 липня
Білоущенко Н.В.
– День Хрещення Київської Русі України;

28 липня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України;

29 липня
перший заступник голови районної державної адміністрації
– День працівників торгівлі;

29 липня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Малюк С.Л.
– День Національної поліції України;

04 серпня
перший заступник голови районної державної адміністрації
– День будівельника;

12 серпня
головний архітектор районної державної адміністрації
– День працівників ветеринарної медицини;

12 серпня
Андрєєва Л.В.
– День Державного Прапора України;

23 серпня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– День Незалежності України;

24 серпня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– День знань;

01 вересня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.
– День нотаріату;

02 вересня
Білоущенко Н.В., Добровольський В.О.
– День підприємця;

02 вересня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Малюк С.Л.
– День фізичної культури та спорту;

08 вересня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.
– День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості;

09 вересня
Свіргоцька Т.І.
– День фармацевтичного працівника;

15 вересня
перший заступник голови районної державної адміністрації
– День працівника лісу;

16 вересня
Кодинський П.П.
– День рятівника;

17 вересня
Бислов Ю.Г.
– День партизанської слави;

22 вересня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– День мисливця;

30 вересня
Кодинський П.П.
– Всеукраїнський день бібліотек;

30 вересня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю.
– Міжнародний день людей похилого віку. День ветерана;

01 жовтня
перший заступник голови районної державної адміністрації,  Дрозд К.М.
– Міжнародний день лікаря;

02 жовтня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Козаченко Н.В.
– День працівників освіти;

07 жовтня
перший заступник голови районної державної адміністрації,  Алісєєва А.Ю..
– День юриста;

08 жовтня
Білоущенко Н.В., Добровольський В.О.
– День працівників санітарно-епідеміологічної служби України;

14 жовтня
перший заступник голови районної державної адміністрації
– Покрова Пресвятої Богородиці, День захисника України, День українського козацтва;

14 жовтня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– День працівників харчової промисловості;

21 жовтня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Малюк С.Л.
– День визволення України від фашистських загарбників;

28 жовтня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю., Чухалов М.Г.
– День автомобіліста і дорожника;

28 жовтня
заступник голови районної державної адміністрації
– День визволення Чаплинського району від німецько-фашистських загарбників (1943);

31 жовтня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю., Чухалов М.Г.
– День працівника соціальної сфери;

04 листопада
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва;

09 листопада
Алісєєва А.Ю.
– День працівників радіо, телебачення та зв’язку;

16 листопада
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
– Міжнародний день толерантності;

16 листопада
перший заступник голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації
– День працівників сільського господарства;

18 листопада
Кодинський П.П.
– День Гідності та Свободи;

21 листопада
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю., Чухалов М.Г.
– День пам’яті жертв голодоморів;

24  листопада
перший заступник голови районної державної адміністрації, Алісєєва А.Ю., Чухалов М.Г.
– Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

01 грудня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– День працівників прокуратури;

01 грудня
Білоущенко Н.В., Добровольський В.О.
– Міжнародний день інвалідів;

03 грудня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– Міжнародний день волонтерів;

05 грудня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– День працівників статистики;

05 грудня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Волощук Н.В.
– День Збройних Сил України;

06 грудня
перший заступник голови районної державної адміністрації
– День місцевого самоврядування;

07 грудня
Білоущенко Н.В., Кодинська Т.І.
– День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

14 грудня
перший заступник голови районної державної адміністрації, Дрозд К.М.
– День працівників суду;

15 грудня
Білоущенко Н.В., Добровольський В.О.
– День працівника державної виконавчої служби;

17 грудня
Білоущенко Н.В., Добровольський В.О.
– цикл Новорічних свят;

з 19 грудня
перший заступник голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації
– День адвокатури;

19 грудня
Білоущенко Н.В., Добровольський В.О.
– День енергетика;

22 грудня
Свіргоцька Т.І.
– День працівників архівних установ;

24 грудня
Білоущенко Н.В., Дорошенко Т.М.
– Різдво Христове (за Григоріанським календарем).

25 грудня
Білоущенко Н.В., Чухалов М.Г.
 

 

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment