ОГОЛОШУЄТЬСЯ конкурс на зайняття вакантної посади

ОГОЛОШУЄТЬСЯ конкурс на зайняття вакантної посади  заступника начальника фінансового управління  Чаплинської районної державної адміністрації, начальника бюджетного відділу Херсонської  області (категорія посади «Б») з наступними УМОВАМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

Додаток 1

до наказу начальника фінансового управління Чаплинської районної

державної адміністрації                           Херсонської області

від 19.04.2018 № 13

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття  посади  заступника начальника фінансового управління  Чаплинської районної державної адміністрації, начальника бюджетного відділу Херсонської  області (категорія посади «Б»)

Загальні умови

 

Посадові обов’язки Основні посадові обов’язки:

1. Забезпечує  керівництво  діяльністю  управління  у  межах,      делегованих      йому  повноважень  начальником  управління.  

2. У разі відсутності керівника управління виконує його обов’язки.

    3. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи управління щодо реалізації державної політики у сфері управління.

4. Визначає ступінь відповідальності  працівників управління, його відділів у межах наданих повноважень.

5.  У межах своєї компетенції організовує та контролює виконання наказів.

6. Керує розробкою проектів комплексних програм, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій управління у межах наданих повноважень.

7. Забезпечує здійснення у межах своєї компетенції та наданих повноважень контролю за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів щодо його поліпшення.

8. У межах наданих повноважень організовує ефективну взаємодію управління з іншими органами виконавчої влади, установами, організаціями.

9. Забезпечує дотримання працівниками управління законодавства України з питань державної служби .

10. Забезпечує організацію роботи бюджетного відділу  по складанню і виконанню    районного бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного процесу стосовно районного бюджету  та бюджетів місцевих рад.

11. Забезпечує контроль за відповідністю бюджетному законодавству України   показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ.

12. Забезпечує підготовку проекту районного бюджету  на основі розрахункових обсягів доходної частини бюджетів сільських рад та розрахунків Мінфіну, щодо видатків на соціальну сферу.

13.Готує пропозиції до проектів розпоряджень голови районної ради та рішень      сесій районної ради щодо виділення коштів з районного бюджету, їх скорочення, перерозподілу чи збільшення.

14. Готує  матеріали  на  розгляд  сесії районної ради, колегій  районної державної   адміністрації   з    питань,        які    відносяться    до   компетенції   управління.

15. Організовує та забезпечує роботу по прийняттю від головних розпорядників         коштів районного  бюджету  та сільських рад бюджетів  затверджених місцевими радами згідно з бюджетною класифікацією, складає  зведення бюджету району та разом із зведенням мережі, штатів і контингентів бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, пояснювальною запискою до цього зведення подає його до Департаменту фінансів обласної державної адміністрації  в установлений ним термін.

16. Відповідно до затверджених у районному бюджеті призначень, здійснює      фінансування  закладів  освіти,  культури,  охорони  здоров’я,  місцевих  програм,  а  також  фінансування  соціального захисту населення та інших районних заходів.

17. За дорученням начальника фінансового управління розглядає звернення       головних розпорядників коштів щодо виділення з районного бюджету додаткового фінансового ресурсу та готує і подає на його розгляд узагальнену інформацію й пропозиції  з  цього  питання.

18. За дорученням керівництва управління здійснює тематичні перевірки                   місцевих бюджетів з окремих питань з організації бюджетної роботи.

19.  Приймає участь у проведенні семінарів-нарад з головними розпорядниками  коштів та сільськими радами  щодо складання проектів місцевих  бюджетів.

20.  Контролює  виконання  планів роботи працівників бюджетного відділу.

21. Розглядає листи (заяви, скарги) громадян з питань,  що відносяться до      компетентності управління,  і  вживає по них необхідні заходи.

22. Забезпечує  систематичне підвищення кваліфікації працівників, контролює        стан трудової та виконавчої дисципліни.

23. Забезпечує реалізацію  кадрової політики та з питань державної служби у фінансовому управлінні в частині:

23.1 розробка проектів нормативно-правових актів, що стосуються кадрових питань, трудових відносин та державної служби;

23.2 підготовки матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад працівників управління, призначення і звільнення яких входить до компетенції начальника управління;

23.3 підготовки документів щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, ведення відповідного обліку;

23.4 підготовки  у визначеному законодавством порядку документів про притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності;

23.5 прийому документів  від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» і «В», проведення перевірки документів поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомлення кандидатів про результати такої перевірки, подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення заходів щодо організації конкурсного відбору;

23.6 ознайомлення державних службовців під особистий підпис з правилами внутрішнього службового розпорядку фінансового управління та  посадовою інструкцією державного службовця;

23.7 організації складення Присяги державного службовця,  оформлення документів про присвоєння відповідних рангів державним службовцям, внесення про це записів у трудові книжки;

23.8 обчислення стажу роботи та державної служби, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років;

23.9 формування графіка відпусток працівників управління, підготовка проектів  наказів про  надання відпусток,  ведення їх обліку;

23.10 здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників управління;

23.11 оформлення і видачі довідок з місця роботи працівника;

23.12 підготовки документів щодо призначення пенсій працівників управління;

23.13 видачі у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення та належно оформленої трудової книжки;

23.14 ведення звітно-облікової документації з кадрових питань;

23.15 контролю за розробленням посадових інструкцій державних службовців управління, перегляду їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

23.16 спільно з начальниками відділів управління  розробки спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

23.17 спільно з начальниками відділів управління  розробки положень про відділи, опрацювання штатного розпису фінансового управління, організація роботи щодо мотивації персоналу, щодо стажування державних службовців та молоді;

23.18 здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

24 Здійснює організацію дотримання вимог антикорупційного законодавства      (проведення спеціальної перевірки при  призначенні на посади державних службовців; обмеження роботи близьких осіб, тощо).

25. Забезпечує організацію та здійснення контролю за якісним і своєчасним виконанням завдань, визначених актами і дорученнями Президента України та загальний контроль за додержанням терміну виконання розпорядчих документів вищестоящих органів влади,  заяв, скарг, листів, звернень громадян та власних документів.

 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5800 грн., надбавка за ранг державного службовця та за вислугу років відповідно до Закону України «Про державну службу»    № 889-VIII та постанови Кабінету Міністрів України від    18 січня  2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Безстроково
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (додаток 2  до Порядку проведення  конкурсу на зайняття посад державної  служби, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2017 року  № 648).

3. Письмова заява, в якій повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою відповідно до постанови КМ України від 26 квітня  2017 року  № 301 (у разі подання  документів  для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається  копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється  до проходження тестування ).

6.Заповнена особова картка встановленого зразка відповідно до наказу Нацагенства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року  № 156.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (шляхом заповнення на веб-сайті НАЗК) у вигляді роздрукованого примірника заповненої  декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Термін надання документів: з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, в п’ятницю  – з 8.00 до 15.30, 20 квітня по 07 травня 2018 року  за адресою: 75200,  смт Чаплинка,   вул. Грушевського, 61, фінансове управління Чаплинської районної  державної адміністрації.

Місце, час та дата початку  проведення конкурсу Фінансове управління Чаплинської районної державної адміністрації,                     смт Чаплинка,   вул. Грушевського, 61

о 14.00, 11  травня 2018 року

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу Булан Ірина Володимирівна,

 

(05538) 2-15-78        finansist@chapl.gov.ua

 

Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта Вища освіта, не нижче ступеня магістра
2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного  року
3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою
Професійна компетентність
Вимога Компетенти вимоги
1. Якісне виконання поставлених завдань 1)              вміння працювати з інформацією;

2)              вміння організувати та провести нараду, засідання;

3)              вміння систематизувати та оперувати даними;

4)              вміння здійснити перевірку;

5)              вміння працювати з діловими документами;

6)              дотримання виконавчої дисципліни

2. Командна робота та взаємодія 1)              вміння працювати в команді;

2)              вміння ефективної взаємодії з іншими;

3)              вміння встановлювати зворотній зв’язок

3. Сприйняття змін 1)              при внесенні змін у роботу відділу вміти працювати на якісний результат;

2)              здатність приймати зміни та змінюватись

3)              вміння швидко адаптуватись до нових умов

4. Технічні вміння 1) вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, офісну техніку
5. Комунікація та взаємодія 1) здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;
2) вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію;
3) здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації
6. Досягнення результатів 1) чітке бачення результату;
2) сфокусовані зусилля для досягнення результату;
3) запобігання та ефективне подолання перешкод
Професійні знання
Вимога Компетенти вимоги
1 Знання законодавства 1. Конституція України.

2. Закон України «Про державну службу».

3. Закон України «Про запобігання корупції».

2 Знання  спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи  державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ) 1)Бюджетне та трудове законодавство.

2)Основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування державних фінансів.

3)Знання ділових та управлінських принципів стратегічного планування, організації, розподілу, координації, обліку, контролю ресурсів, мотивації персоналу, спрямованих на оптимальне використання ресурсів (в тому числі матеріальних і фінансових) організації, з метою досягнення запланованих результатів.

4)Знання офісного програмного забезпечення.

5)Правила ділового етикету, правила та норми   охорони праці та протипожежного захисту.

 

 

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment