Методичні рекомендації

Міністерства, інші центральні та
місцеві органи виконавчої влади

(за списком)

Про підготовку
планів роботи

Відповідно до вимог пункту 12 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. №706 “Питання запобігання та виявлення корупції” інформуємо про те, що у розділі «Діяльність» Урядового порталу (www.kmu.gov.ua) розміщено Методичні рекомендації з організації планування роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Методичні рекомендації). Просимо врахувати в роботі зазначені Методичні рекомендації та продовжити надання необхідного сприяння щодо створення умов для виконання на належному рівні підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції покладених на них завдань.

Уповноважена посадова особа
Секретаріату Кабінету Міністрів,
завідуючий Відділом з питань
дотримання антикорупційного законодавства
Олексій ІЛЛЯШЕНКО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з організації планування роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, відповідно до вимог пункту 12 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. №706 “Питання запобігання та виявлення корупції”

Розділ І. Загальні положення

1. Методичні рекомендації з організації планування роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Методичні рекомендації) визначають:

1) основні вимоги до змісту планів, структури і реквізитів;

2) організацію планування;

3) організацію виконання запланованих заходів;

4) коригування планів;

5) контроль за виконанням планів.

2. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються в такому значенні:

планування – процес складання планів, що становить собою сукупність послідовних дій: збирання, систематизація та аналіз вихідної інформації (у тому числі пропозицій виконавців плану), підготовка проекту плану, його узгодження з відповідальними виконавцями і співвиконавцями, затвердження плану, доведення плану до виконавців і співвиконавців;

план – це програма заходів, що передбачає порядок, обсяг, термін їх здійснення та виконавців;

суб’єкт планування – уповноважений підрозділ (особа), який здійснює розроблення плану;

контроль за виконанням планів – сукупність дій, спрямованих на забезпечення своєчасного і повного виконання запланованих заходів, аналіз ходу і результатів їх виконання.

3. Організація роботи з планування діяльності уповноваженого підрозділу, методичного забезпечення планування, контролю за станом виконання заходів, визначених планами, покладається на керівників уповноважених підрозділів, а в разі їх відсутності – на уповноважених осіб.

Методичні рекомендації мають інформаційно-роз’яснювальний характер та не встановлюють нових правових норм.

Розділ ІІ. Вимоги до планів

Плани роботи, які розробляються в уповноважених підрозділах (уповноваженими особами) – це плани, які визначають обсяг роботи суб’єкта планування на певний проміжок часу відповідно до основних напрямів його діяльності.

Плани роботи призначені для визначення сукупності практичних засобів, необхідних для досягнення передбачених планом цілей, конкретизованих щодо визначеного планового періоду (рік і менше).

1. План має такі реквізити:

гриф затвердження (уповноважена посадова особа Секретаріату Кабінету Міністрів) та погодження (керівник/заступник керівника/державний секретар органу виконавчої влади);

назва документа;

назва органу виконавчої влади;

заголовок (указується строк, на який складено план);

текст;

підпис керівника уповноваженого підрозділу (особи);

дата складання.

2. План оформлюється, як правило, у вигляді таблиці, яка має такі графи: порядковий номер заходу, назва заходу, відомості про виконавців, строк виконання; очікуваний результат або індикаторні показники виконання (за потреби), відмітка про виконання (або інший спосіб контролю); примітка (за потреби):

1) у графі «Порядковий номер заходу» зазначається номер заходу згідно з порядком;

2) у графі «Назва заходу» викладається короткий зміст заходу. Заплановані заходи мають бути чітко сформульованими, максимально конкретизованими і реальними для виконання, а також забезпеченими фінансовими, матеріально-технічними і кадровими ресурсами, мати визначені строки виконання і відповідальних виконавців, а за своїм змістом відповідати антикорупційному законодавству, вимогам законодавчих, інших нормативно-правових актів, що стосуються завдань і повноважень органів виконавчої влади. У назвах запланованих заходів не бажано вживати абстрактні за змістом слова, наприклад, «посилити (продовжити) роботу», «удосконалювати», «проводити», «тримати на контролі» тощо);

3) у графі «Відомості про виконавців» залежно від суб’єкта планування зазначаються підрозділи, залучені до виконання заходу, або конкретні працівники. Якщо виконавців декілька, першим зазначається відповідальний за виконання всього або переважної частини складових заходу підрозділ (працівник);

4) у графі «Термін виконання» зазначається кінцевий термін реалізації заходу (календарна дата або вказівка на подію). Термін виконання заходу має бути реальним для виконання;

5) у графі «Очікуваний результат» та/або «Індикаторні показники виконання» (за потреби) залежно від змісту заходу, підрозділу (особи), який його здійснює, зазначається прогнозований результат, а саме: виконання конкретного нормативного чи методичного документа, розроблення рекомендацій, прийняття рішення, підготовка доповідної записки, виявлення правопорушень тощо;

6) у графі «Відмітка про виконання» зазначається реєстраційний номер документа, що підтверджує виконання заходу (рапорт, доповідна записка, лист, наказ, протокол тощо), або номер справи, до якої підшито відповідний документ.

3. Плани, передбачені цими Методичними рекомендаціями, складаються за формою, що додається до цих Методичних рекомендацій, за умови, що інша форма не визначена керівництвом органу виконавчої влади.

4. План на наступний період розробляється з урахуванням результатів виконання плану на попередній період і за необхідності повинен містити незавершені чи перенесені за строками виконання заходи, відповідати визначеним пріоритетним цілям і завданням роботи суб’єкта планування.

5. Планування діяльності здійснюється з урахуванням специфіки завдань та можливих проблем щодо виконання передбачених функцій.

Розділ ІІІ. Організація планування

1. Розроблення плану включає такі етапи:

1) збирання, систематизація, аналіз інформації, необхідної для підготовки плану.

На цьому етапі залежно від виду плану, його спрямованості, мети, обсягу здійснюється збирання та аналіз джерел інформації, необхідних для його розроблення, у тому числі інформації щодо результатів виконання запланованих заходів за попередні періоди.

Під час розроблення проекту плану використовуються такі джерела інформації:

закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, інші акти законодавства України, комплексні, цільові, державні, регіональні, міжвідомчі програми, перспективні плани, інші нормативні документи;

оцінка умов та результатів діяльності, а також можливі зміни функціонування, у тому числі статистичні дані, що стосуються сфери діяльності; оцінка загальної ситуації з визначенням завдань на майбутній період; прогноз умов та результатів функціонування; документи попередніх перевірок діяльності підрозділів; аналіз окремих питань стану дотримання антикорупційного законодавства;

думка громадськості щодо діяльності органу виконавчої влади, ситуації із корупцією в країні або окремому регіоні, чинників, що впливають на її стан, а також повідомлення в засобах масової інформації із зазначених питань;

наукові рекомендації та узагальнений практичний досвід, що необхідні для правильної оцінки змін у сфері запобігання та виявлення корупційних або пов’язаних із корупцією правопорушень, вибору ефективних форм і методів організації роботи державного органу (підрозділу) тощо.

За потреби здійснюється збирання, накопичення та аналіз додаткової інформації, урахування якої може вплинути на організацію діяльності державного органу (підрозділу).

На підставі аналізу наявної інформації визначається необхідність планування тих чи інших завдань, їх обсяг, виконавці, матеріально-технічне забезпечення, за необхідності розробляється концепція плану та відповідні завдання щодо підготовки плану;

2) підготовка наказу (доручення) про розроблення плану (за необхідності).

За результатами аналізу інформації щодо підготовки плану готується наказ (доручення) про його розроблення.

У наказі (дорученні) зазначаються: назва плану, мета розроблення плану, розробник, основні напрямки роботи та завдання, які потрібно виконати протягом періоду, що планується, форма подання матеріалів, терміни, необхідність погодження.

За необхідності цим наказом може створюватися робоча група для розроблення проекту плану.

Наказ (доручення) підписується керівником органу виконавчої влади або особою, яка буде погоджувати план, та доводиться до відома підрозділів (виконавців) та розробників його проекту;

3) підготовка пропозицій до проекту плану.

Пропозиції до проекту плану готуються підрозділами, задіяними до його виконання, окремо визначеними працівниками, за необхідності членами робочої групи з підготовки плану.

За згодою до підготовки пропозицій до проекту плану можуть залучатися працівники науково-дослідних установ, представники громадськості, інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

Пропозиції мають бути аргументованими, реальними, чітко сформульованими, забезпеченими фінансовими, матеріально-технічними і кадровими ресурсами, повинні ґрунтуватися на вимогах чинного законодавства та відображати завдання і повноваження органу виконавчої влади, ураховувати стан дотримання законності та прогноз його розвитку. Терміни виконання заходів повинні бути максимально конкретизовані та реальні для виконання.

Пропозиції, які ґрунтуються на положеннях нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, не повинні їх дублювати, а розкривати їх зміст, містити комплекс заходів, спрямованих на їх реалізацію.

Пропозиції щодо заходів, що передбачені іншими планами, можуть містити посилання на них.

Пропозиції, які передбачають залучення до виконання декількох підрозділів, підлягають узгодженню із співвиконавцями.

Пропозиції, які потребують фінансового і матеріально-технічного забезпечення, підлягають обов’язковому погодженню з відповідними підрозділами фінансового та матеріального забезпечення.

Пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів виконавчої влади, підлягають обов’язковому погодженню з відповідною юридичною службою.

У разі якщо деякі підрозділи не мають пропозицій, розробник плану може самостійно надати пропозиції, попередньо погодивши їх з керівником такого підрозділу, заступником керівника відповідно до розподілу посадових (функціональних) обов’язків.

Пропозиції надаються суб’єкту планування за формою, визначеною в наказі (дорученні) про його розроблення;

4) узагальнення пропозицій та підготовка проекту плану.

Пропозиції до плану ретельно вивчаються розробником плану щодо їх відповідності загальним завданням, меті плану, реальності виконання тощо.

Належно підготовлені пропозиції систематизуються суб’єктом планування та враховуються в проекті плану;

5) погодження проекту плану.

На цьому етапі розроблений проект плану погоджується з керівниками підрозділів (виконавців) та доопрацьовується з урахуванням зауважень і пропозицій, отриманих у процесі погодження.

У разі не усунення розбіжностей у ході погоджувальних процедур суб’єкт планування готує таблицю розбіжностей із зазначенням відповідних мотивованих заперечень. Таблиця розбіжностей підписується керівником підрозділу-розробника проекту плану і доповідається для погодження керівникові, до повноважень якого належить затвердження плану;

6) остаточне доопрацювання плану.

Проект плану доопрацьовується керівником (заступником керівника) суб’єкта планування.

Перед поданням плану на затвердження здійснюється перевірка законності запланованих заходів, оцінка відповідності змісту та кількості запланованих заходів поставленим завданням, рівномірності розподілу між виконавцями навантаження щодо виконання заходів плану, відповідності запланованих заходів вимогам, що до них висуваються, уточнюється порядок та строки перевірки виконання кожної позиції плану;

7) затвердження проектів планів.

План роботи підписується керівником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою), погоджується керівником/заступником керівника/державним секретарем органу виконавчої влади та затверджується уповноваженою посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів.

План роботи направляється уповноваженій посадовій особі Секретаріату Кабінету Міністрів супровідним листом та затверджується до початку періоду, на який від розробляється.

Розділ ІV. Організація виконання планів

1. Затверджені плани надсилаються до органу виконавчої влади у триденний термін після дати затвердження.

2. Затверджені плани, що надійшли до органу виконавчої влади, доводяться до виконавців у встановленому порядку.

3. Доведення плану до його безпосередніх виконавців може здійснюватися також шляхом проведення спеціальних інструктивних нарад з працівниками, спеціальних занять з найбільш важливих заходів плану, надсилання виконавцям витягів з плану, а також доведення деяких заходів до виконавців в індивідуальному порядку.

4. У разі якщо виконання запланованого заходу покладено на декількох виконавців, а інше в плані не визначено, відповідальним є той, що зазначений першим. Він організовує і координує роботу з виконання заходу, готує і подає узгоджені із співвиконавцями узагальнені підсумкові документи, у яких викладає суть ужитих заходів.

5. У разі необхідності підрозділ (особа), який є відповідальним виконавцем, готує доручення щодо організації своєчасного і якісного виконання запланованих заходів із конкретизацією завдань для співвиконавців.

6. Співвиконавці зобов’язані брати участь у реалізації запланованого заходу, надавати в установлений строк необхідні матеріали (проекти документів, довідки, відомості).

Розділ V. Коригування планів

1. У разі потреби до планів можуть уноситися зміни. Зміни включаються до затвердженого плану за рішенням керівника, який погодив план, та затверджуються таким же чином, як і самі плани, у визначеному цими Методичними рекомендаціями порядку.

2. Відповідальність за підготовку та забезпечення затвердження змін до затверджених планів несе підрозділ (особа) – ініціатор унесення змін.

3. Витяги про зміни до планів надсилаються їх виконавцям та співвиконавцям.

Розділ VI. Контроль за виконанням планів

1. Організація контролю за своєчасною реалізацією планів покладається на керівника уповноваженого підрозділу (уповноважену особу) і здійснюється відповідно до вимог нормативних актів з організації контролю.

2.  Персональна відповідальність за організацію і здійснення контролю за виконанням запланованих заходів, своєчасність надання, повноту і достовірність відомостей про їх виконання покладається на керівника уповноваженого підрозділу (уповноважену особу), якому доручено виконання цих заходів, або на особу, яка виконує його обов’язки.

3. Висновки за результатами перевірок (інспектувань) з питань планування повинні ґрунтуватися на оцінці практичної реалізації завдань, а не на наявності відміток, правильності оформлення звітних документів, кількості винесених на розгляд нарад питань.

У разі виникнення будь-яких питань під час виконання вищезазначених Методичних рекомендацій, а також з метою отримання додаткових роз’яснень та консультацій пропонується звертатись до уповноваженої посадової особи Секретаріату Кабінету Міністрів (посадової особи Секретаріату Кабінету Міністрів, визначеної Міністром Кабінету Міністрів).

Поширити через...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
Print this page
Print

Інші статті

Leave a Comment